Đại hội cổ đông

Tháng Tư 27, 2020

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của  Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã CK: TNT)...
Tháng Tư 26, 2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã CK: TNT) như sau: STT...
Tháng Năm 31, 2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã CK: TNT) như...
Tháng Sáu 29, 2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 : Ngày 21/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 581/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối...