Đại hội cổ đông

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

22 Th3, 2016

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian họp: 7h30, thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2016.

2. Địa điểm họp:  Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TNT tại thời điểm chốt danh sách (ngày 22/03/2016) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)cung cấp. Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của TNT).

4. Nội dung họp:

  • Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình HĐ SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
  • Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
  • Bầu thành viên HĐQT,thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021;
  • Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2015;
  • Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016;
  • Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ hoạt động của Công ty;
  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Đại hội nội đối với từng vấn đề trong trương trình họp sẽ được đăng tải trên website Công ty từ ngày 05/04/2016 tại địa chỉ: www.tainguyen.vn.