Đại hội cổ đông

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

15 Th3, 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (mã CK: TNT) như sau :

STTNỘI DUNGMIÊU TẢ
1

Họp ĐHCĐ thường niên 2023

Họp ĐHCĐ thường niên 2023